วิหารพุทธานุสรณ์ ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีเปิด….มาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิหารพุทธานุสรณ์ เป็นพุทธสถาน สถานปฏิบัติธรรม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และประธานหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์นิวส์ มาเป็นประธานพิธีเปิดศาลาจตุคามรามเทพ โพธิสัตว์”ประกอบด้วย”กุมารเทพ ไอ้ไข่” สิ่งศักดิ์จากแดนใต้ อำนวยการโดย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิพุทธานุสรณ์ ในความอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ประกอบด้วย พระครูปลัดวรเชษฐ์ ปัญญาวชิโร ประธานศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขา ดงลาน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ดร.กรกมล วิวัฒน์สกุล อดีตผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์กระทรวงการคลัง ประธานฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา  และนายธนาชัย เอี่ยมวรกุล ประธานกรรมการ บริษัทรุ่งวรกุล โปรดักส์ พรีเมี่ยม จำกัด
.
วิหารพุทธานุสรณ์ สถานปฏิบัติธรรม ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ ในโอกาสองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” ในวาระปี 2563-2564 เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล วันที่ 20 มกราคม 2563  ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิพุทธานุสรณ์ ในความอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิพุทธานุสรณ์ฯ และประธานคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเมตตาจากพระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (หลวงปู่มหาอำนาจ อินทสาโร) พระเถระอายุ 103ปี ผู้เป็นศิษย์อุปัฏฐากของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตตั้งแต่เป็นสามเณร ได้อธิษฐานจิตมอบพระธาตุและเส้นเกศาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มอบให้คณะกรรมการมูลนิธิพุทธานุสรณ์ฯ และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นสิริมงคล
.
สำหรับวิหารพุทธานุสรณ์ สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ หน่วยงานต่างๆ อาทิ ท่านกิตติพันธ์ พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานถาวร และได้รับพระพุทธรูปหยกขาว จากมัณฑะเลย์ โดยสมเด็จพระสังฆราช นายกประมุขสงฆ์ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ทำพิธีเปิดพระเนตร ประทานให้สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา และมีพระแม่กวนอิมหยกเขียว และหยกขาว จากประเทศจีนนำมาประดิษฐานให้กราบไว้ขอพร ยังมีองค์พระพิฆเณศประทานพร จากอินเดีย พระแม่อุมาเทวีทั้ง 9 ปาง ยังมีหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย เส้นเกศา ชานหมาก น้ำหมาก สบง อังสะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้รับมอบขณะที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อัญเชิญมาประดิษฐาน เพื่อเป็นสังฆานุสติ รวมด้วยหุ่นขี้ผึ้งพระอริยสงฆ์ 9 องค์ พร้อมพระบรมสารีริกธาตุ ที่คณะกรรมการฯได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จองค์ปฐม พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุ จากประมุขสงฆ์ 9 ประเทศ
.
วิหารพุทธานุสรณ์ เป็นพุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธรูป พระพุทธเจ้าในอดีต ถึงปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ฝ่ายเถรวาทและมหายาน พร้อมพรหม เทพ เทวดา บูรพกษัตริย์ไทยในอดีตอีกมากมาย เพื่อเป็นสถานที่เจริญ พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ และเทวตานุสติ เป็นมหากุศลเกิดแก่แผ่นดิน พร้อมทั้งประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน เผยแพร่หลักคุณธรรม ศีล5 การสวดมนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธรรมานุปัสสนา) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
.
ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิพุทธานุสรณ์ฯ และประธานสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่าแต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นอู่ต่อรถทัวร์ สมัยนั้นครอบครัวทำกิจการบริษัททัวร์ ในนามบริษัทศุภชัยทัวร์ และบริษัทพรพรหมทัวร์ ต่อมาประกอบกิจการต่อรถทัวร์ ณ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีอีกด้วย ต่อมาหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาตั้งชื่ออู่ต่อรถว่า “ลูกแม่ศรี” เมื่อปีพ.ศ. 2535 ก่อนหลวงพ่อป่วย ก็ไม่ได้ใช้ชื่อกิจการนี้เลย หลังหลวงพ่อมรณภาพก็ได้ทำกิจการบริษัททัวร์อย่างเดียว ทางครอบครัวของ ดร.ศุภาชัยได้มีโอกาสต่อรถรางถวายให้วัดท่าซุง 4 คัน โดย 2 คันแรกทางครอบครัว ดร.ศภาชัยเป็นเจ้าภาพถวาย หลวงพ่อตั้งชื่อคันแรก“ขุนแผน”คันที่สองชื่อ“แม่ศรี” และรถรางอีก 2 คัน มีเจ้าภาพร่วมถวายในงานกฐิน และมีโอกาสเป็นเจ้าภาพต่อรถบัสเอนกประสงค์ถวายให้หลวงพ่อได้ใช้ในงานสาธารณะกุศลต่างๆอีกด้วย เป็นรถบัสเอนกประสงค์พร้อมที่นอน โดยดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ และครอบครัวได้ถวายแด่หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง มูลค่า 1,200,000 บาท (ค่าเงินบาทสมัยนั้น)
.
วิหารพุทธานุสรณ์แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นสถานปฏิบัติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและให้ความร่วมมือกับองค์กร สาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
.
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายาน หุ่นขี้ผึ้งพระอริยสงฆ์ พร้อมพรหม เทพ เทวดา บูรพกษัตริย์ไทยในอดีต ในวิหารพุทธานุสรณ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เพื่อสิริมงคลเป็นมหากุศลแก่ผู้มาสักการะ เยี่ยมชม…ครับ วิหารพุทธานุสรณ์ สถานปฏิบัติธรรม ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี