รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ในงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ
คนดีศรีสังคม แห่งสยามประเทศ
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
จัดโดย มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา

ท่าน นิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รางวัลเกียรติยศ TONBOON VISAKA NOBLE AWARD 2021

NOBLE-1 ศาสตราจารย์ ดร.พระชาตรี เหมพันธ์
NOBLE-2 แม่ชี จุติภา ทรรพสุทธิ์ ประธาน มูลนิธิธรรมานุรักษ์
NOBLE-3 ท่าน นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
NOBLE-4 พลตำรวจเอก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
NOBLE-5 เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธาน มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
NOBLE-6 อาจารย์ สุวรรณ วังสุขจิต ที่ปรึกษาและควบคุมศิลปกรรม บริษัท ดาราวีดีโอ
NOBLE-7 นางสาว ณัฏฐา บำรุงชีพ ศิลปินเยาวชนอิสระ

รางวัลเกียรติยศ TONBOON VISAKA AWARD 2021

A-01 พระครู จันทพัชรากร (ทวี แหลมทอง) เจ้าอาวาส วัดหนองไผ่ใต้ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
A-02 พระครู สิริสาครธรรม (จำนงค์ คุณงฺโค) เจ้าอาวาส วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
A-03 พระครูปลัด สุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร ภาระวงศ์) เจ้าอาวาส วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร (ประเทศอินเดีย), รองเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ประธานมูลนิธื วัดอโศกมหาราช ผอ.ผู้ก่อสร้างพุทธสังเวชนียสถานจำลอง พุทธภูมิ จ.อุบลราชธานี
A-04 พระครู ภัทรธรรมคุณ ดร. (ปั้นมยุรา) เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม
A-05 พระครูปลัดโสภณวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดไทยพุทธาราม เมืองอะเบอร์ดีน สกอตแลนด์
A-06 พระราชปัญญาสุธี รักษาการเจ้าอาวาส วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
A-07 พระ ภานุวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (สุขสวัสดิพานิช) วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
A-08 พระมหา ธนโชติ จนฺทโชโต วัดบ้านโนนหวาย ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
A-09 พระสมุห์ ศริตวรรธน์ จนฺทวโร วัดโพนทราย บ้านโพนทราย ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
A-10 พระครู วินัยธร ญาณโสภโณ วัดโนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
A-11 พระมหาภูดิศ ภูมิปาโล วัฒฐิยา นักเรียนทุนหลวงบาลี ปี 2563 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 วัดบำเพ็ญเหนือ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
A-12 พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) วัดวีระวงศาวาส จ.กาฬสินธุ์
A-13 พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต พิมหิน) วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
A-14 พระครูปลัด โสภณวัฒน์ วัดไทยพุทธาราม อเบอร์ดีน สกอตแลนด์ ยูเค The Thaibuddharam Temple Aberdeen Scotland Uk
A-15 พระ อัครพนธ์ นิพฺภโย ผอ.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขา ๐๑๔ ครูพระสอนศีลธรรม วัดพงษ์สัก อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
A-16 พระครู สถิตธรรมวิเทศ (ชัยพิชิต ใสสะอาด)
A-17 พระครู สิทธิวราคม (นิคม วังหอม)
A-18 พระครู สุนทรวินัยรส (วินัย โครตรักษา)
A-19 พระครูธวัชปิยาจาร ปิยาจาโร (หลวงตาตุน) เจ้าคณะตำบลจรเข้มาก เจ้าอาวาส วัดประชาสมนึก ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่๒๘จังหวัดบุรีรัมย์
A-20 พระครู โสภิตธรรมานุศาสน์ บุญรอดดวง เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ วัดพุทธนิมิต ตาคลี จ.นครสวรรค์
A-21 พระครู วินัยธร มานะ สิริสาโร (ชุมแสง) เจ้าคณะตำบลยางหวาย เจ้าอาวาสวัดปทุมวัน จ.ชัยภูมิ
A-22 พระ ภานุพงศ์ สิริจนฺโท (ถมยา) เลขานุการ เจ้าคณะตำบลยางหวาย จ.ชัยภูมิ
A-23 พระ สมุห์ประกาศ อชิโต (เมืองน้อย) ผอ.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ต้นบุญวิสาขา ๐๑๓ เจ้าอาวาส วัดบึงพระนางทอง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
A-24 พระมหา ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดชลธารประสิทธิ์ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
A-25 พระครู สังวรวชิรวิมล (คนอง จูด้วง) เจ้าอาวาส วัดปริอพันไถ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
A-26 พระครู อุปการธรรมวิจิตร เจ้าอาวาส วัดราษฎร์ ชั้นโท วัดตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัย จ.อุทัยธานี
A-27 พระมหา วชิรา ปญฺญาธโร (ไปแดน) เจ้าอาวาส วัดดงเค็ง เจ้าคณะตำบลประทาย เขต ๑ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
A-28 พระครู อภินันท์มงคลธรรม กาบบัวงาม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เจ้าคณะตำบลนาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
A-29 พระครูวินัยธรจิรวัฒน์ กระสอบทอง เจ้าอาวาสวัดสามแสน ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
A-30 พระราชญาณกวี ฉายา ปิยวิชฺโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
A-31 พระอาจารย์ ภาตรีนัย กิตฺติสาโร วัดปทุมคงคา อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
A-32 พระมหา ชัยชนะ บุญนาดี วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
A-33 พระมหา พฤทธิ จารุธมฺโม (ผลบุญ) วัดศิลาชลเขต จ.นครราชสีมา
A-34 พระทวี พรเจริญ วัดบวรสามัคคี บางระกำ พิษณุโลก
A-35 พระธนกฤต ธมฺมกโร (หลีสุวรรณ) วัดกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
A-36 พระสมุห์ ภุชงค์ สุมโน (ทองคำดี) สำนักสงฆ์ป่าเขาน้อยสามัคคีธรรม
A-37 พระ ทะนันท์ ต๊ะนนท์ สำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์ จังหวัดน่าน
A-38 พระ ณพัทรศรัญ มาฟอง (โฆสิตธฺมโม) ที่พักสงฆ์ม่อนใหม่ อ.เทิง จ.เชียงราย
A-39 พระครูปลัด ธนภณ กิจสามารถ
A-40 พระสมศักดิ์ ปญฺญาวฑฺฒโน (นาวัลย์) งานการพยาบาลในชุมชน โรงพยาบาลเชียงกลาง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
A-41 พระอธิการสินชัย รตนโชโต (โทปุรินทร์) งานการพยาบาลในชุมชน โรงพยาบาลเชียงกลาง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
A-42 พระ ไพฑูรย์ อาจผักปัง (พุทฺธสโร) วัดซับโศก
A-43 พระอธิการ สุรพล คงนาน
A-44 พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพงป่าหวาย เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย จ.แพร่
A-45 พระครูวิบูลสิทธิธรรม เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
A-46 พระครูอรรถจริยานุการ (กิตติเอก ปาณิญา) วัดตะปอนใหญ่ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
A-47 พระภิกขุนี พิมลรัตน์ วัชระดม เจ้าอาวาส สถานปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ วัฏฏมหาปชาปตีอรหันตเถรีภิกขุนีอาราม
A-48 แม่ชี ผุสดี ดอกมณฑา สถานปฏิบัติธรรมสวนป่าเขาล้อมธรรมสว่าง อ.บ้านนา จ.นครนายก
A-49 แม่ชี ปาลิดา วงศานันท์ ครู มูลนิธิธรรมานุรักษ์

หมายเหตุ:  เริ่มลงทะเบียนเวลา :  พระ 11.00 น.

รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2021

VIP-01 นาง รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2539
B-01 น.ส. สุพรรณษา เวชกามา ลำไย ไหทองคำ นักร้องลูกทุ่ง จากเพลง "ผู้สาวขาเลาะ"
B-02 น.ส. สรวีย์ ธนพูนหิรัญ (ผิงผิง) แชมป์ The golden song season 2
B-03 นาย กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ (กำปั้น บาซู) ศิลปินนักร้อง
B-04 น.ส. วันทนีย์ บุญประจักษ์ (อ้อย กระท้อน) ศิลปินนักร้องเพื่อชีวิต
B-05 Mr. Jumpei Yoshihara ศิลปินนักร้องชาวญี่ป่น
B-06 นาย พิชญตม์ แก้วสกุณี ดารา นักแสดง ละครสารวัตรใหญ่ช่อง 7 สี
B-07 น.ส. อุทัยรัตน์ เก่งธัญการ ศิลปินนักร้อง - หมอทำขวัญ บ.โฟร์เอสไทยแลนด์
B-08 นาย อนุศักดิ์ จังกาจิตต์ (ซ่าส์ หมาว้อ) บริษัท พันธุรัตน์ เรคคอร์ด จำกัด / ค่ายเพลง พันธุรัตน์ เรคคอร์ด
B-09 นาง อมรา บุรานนท์ ดาราอาวุโส
B-10 นาย ดามพ์ เผด็จดัสกร
B-11 ดร. ฤทธิ์ ลือชา
B-12 นาย สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
B-13 นาย อนันตชัย ไชยสมบูรณ์ (ตั้ม เชียงใหม่)
B-14 คุณ มโนราห์ เขตภูเขียว
B-15 นาย ชัชพงศ์ พรหมราช
B-16 นาย สมชาย คำราม (สุขสันต์ วันสว่าง) ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง ขวัญใจชาวใต้
B-17 นาย ธีรภณ มีพร้อม ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง ขวัญใจชาวใต้
B-18 น.ส. มณิษษา มณีรัตน์ ศิลปินนักเขียนนวนิยาย
B-19 นาย ธนกฤต วรรณธรรม สังกัดวงพันธุ์รัมย์ ค่ายพนมรุ้ง เรคคอร์ด
B-20 นาย นวพงษ์ พลสยม สังกัดวงพันธุ์รัมย์ ค่ายพนมรุ้ง เรคคอร์ด
B-21 นาย ทินกร สำเร็จรัมย์
B-22 นาย จิรวัฒน์ วิเศษ สังกัดวงพันธุ์รัมย์ ค่ายพนมรุ้ง เรคคอร์ด
B-23 น.ส. กฤษติญา เทพธานี
VIP-02 นาย นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ
B-24 อ. ไพริน พุกพิลา สถานปฏิบัติธรรมท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ
B-25 นาย นิธิศ พึ่งเทศ
B-26 นาง ณทชา ศรีชัย
B-27 น.ส. เมธาพร สุทธพรม วัดต้นบุญ วิสาขา พุทธะประทีปวนาราม
B-28 ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม
B-29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาวิทย์ สำเร็จผล นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา
B-30 นาย ปัญญาวุฒิ ศรีบุญ
B-31 นาง อินทิรา เผด็จดัสกร
B-32 นาง มาณี พลเยี่ยม
B-33 นาย ประยุทธ เหล่หวี
B-34 น.ส. กัณตนา จันธรรม
B-35 นาง สกาวเดือน กาบบัวงาม
B-36 นาย ภูพานทอง ชัยชมภู
VIP-03 น.ส. จอมมณี กาเผือก
B-37 นาวาอากาศตรี ดร. ปุญณัฐส์ นำพา ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน และผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการบิน บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด
B-38 ดร. อัญชลี มีมุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
VIP-04 นาย วทัญญู มุ่งหมาย พิธีกร/นักร้อง/วิทยากร/นักแสดง/สื่อมวลชน อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกริก CEO Star is Born Training ที่ปรึกษาอาวุโสหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
VIP-05 นาย ชาญกิตต์ ณ ระนอง กรรมการบริหาร สถาบัน The Young Star Academy อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
VIP-06 น.ส. ปริศญา คูหามุข (แมงปอ AF10) ศิลปิน ดารา นักแสดง พิธีกร
VIP-07 น.ส. ธิดา พิกุลศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด
VIP-08 นาย เตวิช เจริญเดช กรรมการบริหาร สถาบันกวดวิชา ไอคิว ติวเตอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
B-39 นาย ภัทร์สพล สุขโข (น็อต) นักร้อง/นักแสดง
B-40 นาย เทพฤทธิ์ พรกมลภพ (ครูบอย) CEO ค่ายเพลง Servival
B-41 อาจารย์ สุระจิตร แก่นพิมพ์ ประธานหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
B-42 อาจารย์ ปราไพ ประสาททองโอสถ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (Bangkok Airways), โรงพยาบาลกรุงเทพ
B-43 ดร.ปารณีย์ วรสิทธิ์จิตติ ประธานโครงการ WALK-RUN FOR GOOD
ประธานโครงการ SING TO MY DREAM ประธานกลุ่มคนช่วยช้าง B-44 นาง อัมรา นาเมืองรักษ์
B-45 อ. รอบคอบ สินธุแสง หมอดู แบรนด์เนม
B-46 ดร. ฐิตารีย์ ชัยคุณทวีชลธร (ด็อกเตอร์ฟาโรห์ จิวซ์) นักโหราจารย์และกูรูช่างแต่งหน้าเสริมโหงวเฮ้งมืออาชีพ สาขานักโหราจารย์ต้นแบบยอดเยี่ยมแห่งปี
B-47 น.ส. อรวรรณ รักษธัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ชัพพลาย จำกัด
B-48 นาย ศิริพงษ์ ศรีจะตะ รถตู้อาสา (ซุปเปอร์ปู เที่ยวทั่วไทย)
VIP-09 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
VIP-10 พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช
VIP-11 ดร. ประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
B-49 น.ส. วัชรี วรรณศรี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ
B-50 นาง เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี
B-51 พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ ผู้บังคับการอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
B-52 พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7
B-53 พันเอก ดร.นนท์ ชูตินันทน์ นายทหารประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาปฎิบัติ หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานรองเลขา กอ.รมน.
B-54 พ.ต.อ. อาภากร โกมลสุทธิ รอง ผบก.สส.สตม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
B-55 พ.ต.อ. ปริญญา กลิ่นเกษร ผู้กำกับการ ตรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.สมุทรปราการ
B-56 พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิสมัย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
B-57 พ.ต.ท. ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
B-58 พ.ต.ท. ราชภิภพ ขุมทรัพย์ สว.กก.สืบสวน.ภ.จว.ชลบุรี
B-59 พ.ต.ท. อนุรุท มูลนิล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก จังหวัดเพชรบูรณ์
B-60 พ.ต.ท. พงษ์ธวัช คงเสือ
B-61 พ.ต.ท. ธีรรัชช์ ภัทรวงศาโรจน์
B-62 พ.ต.ท. จีระพงษ์ คล่องยุทธ
B-63 พ.ต.ท. อมรินทร์ แย้มกลิ่น
B-64 พ.ต.ท. ชนันธร คำเกษ พนักงานสอบสวน (สบ.3) สภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
B-65 นาย ประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา
B-66 น.ส. จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ ผู้ชำนาญการ คนที่ 1 สส.จังหวัดจันทบุรี เขต 2
B-67 ดร. กรกมล เอื้อวิวัฒน์สกุล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง
B-68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถาวรดา จันทนะสุต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
B-69 นาย ทัศนัย รัตนะคุ้มพงษ์ ผู้ช่วยดำเนินงาน คนที่ ๕ ของ นาย อนาวิล รัตนสถาพร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
B-70 นาย สหวัสส์ มงคลปิยโรจน์ ผู้ช่วยดำเนินงานของวุฒิสภา ของ นายวันชัย สอนศิริ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
B-71 ว่าที่พันตรี จักรพงษ์ กองภา ผอ.รร.ดาวเรืองสมสะอาด สนข.พิ้นที่การศึกษาหน่องคาย เขต 1
B-72 นาย ศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จ.อุบลราชธานี
B-73 ดร. พฤติณี นนท์ตุลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
B-74 Mrs. Supanna Thaowan Registered Nurse Professional Level
B-75 น.ส. วาลิกา เศวตโยธิน นักวิชาการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
B-76 นาง ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
B-77 น.ส. ไข่ฟ้า หมอกโคกสูง ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
B-78 น.ส. นิจวรรณ วรรณฉวี ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
B-79 รศ.ดร. ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
B-80 นาย ผจญ โพธิราช ผู้อำนวยการ รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
B-81 น.ส. จุฬาพร จันทร์เขื่อง
B-82 กำนัน ธวัชชัย นิมา
B-83 นาย พงษ์เทพ หนูฤทธิ์
B-84 นาง บุญสม เดชธรรมฤทธิ์
B-85 นาง เฉลา มาทอง ครูประจำโรงเรียนบ้านบึงกระดาน ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
B-86 นาย สิทธิโชค รัศมี
B-87 นาย อภิวัฒน์ บุญเอนก ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านกุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
B-88 นาย ธีระชุณ บุญสิทธิ์
B-89 นาย พัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
B-90 นาย นนทกร ตันเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหัวโกรก ชลบุรี
B-91 นาง วรารัตน์ ธารวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหัวโกรก ชลบุรี
B-92 นาง สมปรารถนา พานทอง ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหัวโกรก ชลบุรี
B-93 นาย อิทธิกร ทับทิมทอง กำนัน ตำบล ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Vip-12 ดร. ณัฐวัชร จันทโรธรณ์ อดีต ผอ.เขตบางกอกใหญ่
B-94 ว่าที่ ร้อยตรี อติโรจ บุญใย อนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร
B-95 นาย กุมพันธ์ บุญเกษม ประธานแขวงขุมทอง และ ประธานชุมชนวัดราชโกษา แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม.
B-96 นาง แสงแข ภัทรหิรัญนาคิน ที่ปรีกษาคณะกรรมมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
B-97 นาย โสภณ ไชยมี (MAXCO) ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
B-98 กลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน
B-99 นาย ประสาท เขียวสลุง
B-100 นาย บุญมา สุขเกษม
B-101 นาย ประดิษฐ์ พลเสน
B-102 นาย สุนทร เทพบรรหาร
B-103 นาง รัตนา หมากตะคุ
B-104 นาง ศรีประภา เทพบรรหาร
B-105 นาย บำรุง มีขำ
B-106 ด.ช. ปราชญ์กวี แรงกสิวิทย์ น้องเอ็นดู วัย 6 ขวบ เล่นดนตรีไทยได้เกือบทุกชนิด
B-107 น.ส. พิรัตน์ดา เจริญวงค์ น้องกิมกลอย GMM GRAMMY
B-108 นาย นิวัตชัย แก้ววิฑูรย์ สังกัด ค่าย ต่ายกีต้าร์ สตูดิโอ
B-109 นาย ดุษิต มูลไชย
B-110 นาย มานะศักดิ์ หงษ์คำชัย นักแต่งเพลง สังกัด ค่าย เฟรนด์ มิวสิค
B-111 น.ส. ณัฏฐ์ธิดาธร สุวรรณวงศ์
B-112 นาย จุฑาพล ศิริปราการกุล
B-113 นาย จตุพร หนูเนียม
B-114 น.ส. ชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ - เพลงไซริงค์ ยิงคอขวด ค่ายสตางค์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ - เพลง I Miss You ค่ายเพลงสตางค์เอ็นเตอร์เทนเท้นท์ - พิธีกร รายการของวัดบางจาก จากค่ายเพลง สตางค์เอ็นเตอร์เทนเท้นท์ - นักเรียนพระราชทาน ระดับเขต และระดับจังหวัด
B-115 น.ส. พิชชาพร ธวัชเมธี ศิลปินค่าย YOMA Entertainment
B-116 น.ส. ศศธร พาหุวัฒนกร
B-117 น.ส. ฐานิตา จิรธรรมอนันต์
B-118 น.ส. นารีรัตน์ สินสุข มูลนิธิธรรมานุรักษ์
B-119 น.ส. อุบลวรรณา ตินตบุตร
B-120 นาย นพสิทธิ์ สัตย์ธรรม
B-121 น.ส. อรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์
B-122 ด.ช. นพคุณ สัตย์ธรรม
B-123 น.ส. กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
B-124 ด.ญ. ชวินธร โกมลวณิช โรงเรียน มาแตร์เดอีวิทยาลัย
B-125 ด.ญ. ปราชญาภัทร เจริญ รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
B-126 ด.ญ. สุนันทา ทองภา นร.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ ๕ จ.กำแพงเพชร ผู้ผ่านการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลา ๑ ปี (๔๘ ครั้ง)
B-127 ด.ญ. จันทรรัตน์ คงเถื่อน นร.โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล จ.กำแพงเพชร ผู้ผ่านการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลา ๑ ปี (๔๘ ครั้ง)
B-128 ด.ญ. สุภัสสร วินทะไชย นร.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ ๕ จ.กำแพงเพชร ผู้ผ่านการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลา ๑ ปี (๔๘ ครั้ง)
B-129 ด.ช. วีรพัฒน์ ป้อมแก้ว โรงเรียนกีฬานครปฐม
B-130 ด.ญ. กวิตา ป้อมแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR Business Leaders Awards 2021

Vip-13 นาย สุชาติ บรรดาศักดิ์ อดีต ส.ส.นนทบุรี
C-01 กัปตัน เกียงไกร อ่างคำ นักบิน บริษัทไทยสมายล์
C-02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
C-03 นาย ประจักษ์ เนาวรัตน์ ประธาน บริษัท ค่ายไหทองคำ เรคคอร์ด จำกัด
C-04 นาง ภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
C-05 นาง กนกรัตน์ นิ่มสมุทร บูธ ประธานสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติแห่งประเทศไทย
C-06 นาย จิรวัฒน์ กิจสมานมิตร ประธานมูลนิธิ จิรวัฒน์ กิจสมานมิตร
C-07 นาง จุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
C-08 ดร. จุฑามาส จิตรชุ่ม
C-09 Mrs. Suchittra Somroop-Van der Laar Registered Nurse Professional Level
C-10 ดร. พฤติณี นนท์ตุลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
C-11 นาย คมคิด เถาวัลย์ ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนคลองคำนางรวย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
C-12 นาย กุลเทพ ซื่อเจริญกิจ ประธาน บริษัท เอส.ซี.เค.ผ้าใบ จำกัด
C-13 น.ส. รจนา ซื่อเจริญกิจ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เอส.ซี.เค.ผ้าใบ จำกัด
C-14 Miss YING PEI Managing Director Princess Group-Thai Co., Ltd.
C-15 นาย โกวิทย์ คำบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C-16 นาย พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ บ. Polymer Materials in Constuction
C-17 นาย ศรวัสย์ ไพศาลศรวัส ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด
C-18 นาย เสน่ห์ เหลือขันธ์ รร.บ้านแยกพิทักษ์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
C-19 นาง ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ บริษัท สำนักงานกฎหมายเอไอแอนด์แอสโซซิเอส จำกัด
C-20 น.ส. ลักษณาวัลย์ เหมอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ บริษัท เรเกนวาลด์เทรด จำกัด
C-21 น.ส. วิลาสิณีร์ รอดเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชน่า ออโต้ โมบิล จำกัด
C-22 น.ส. ฐิติศุลี จริยาโกวิท บริษัท ไชน่า ออโต้ โมบิล จำกัด
C-23 นาย สิทธวีร์ ฐิติภักดีวีระกุล ประธานกรรมการบริษัท ชโยไท จำกัด
C-24 นาย วรพล หมู่พยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอมมาอูส(ไทยแลนด์) จำกัด
C-25
C-26 น.ส. จิตติมา แสงเทียน
C-27 นาง ปัญญา บุญมาวงศ์
C-28 นาย ศิรวุธ เรืองแก้ว
C-29 นาย ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่ง ประเทศไทย
C-30 นาย สุชาติ ขวัญฤกษ์ (อดีตนายก) สมาคมเสริมสวยแห่ง ประเทศไทย
C-31 อาจารย์เพ็ญศรี โชติรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ จังหวัดปราจีนบุรี
C-32 อาจารย์นิศารัตน์ ชื่นจิตต์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสริมสวยเกศยาแฮร์เวิลด์ จังหวัดชลบุรี
C-33 นาย เฉลิมศักดิ์ สุดทิศ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
C-34 นาย สมพงษ์ เจียวก๊ก อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
C-35 อาจารย์ธานินท์ ชุมนุม ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสริมสวยธานินทร์
C-36 นาย ไชยเดช พรหมปาน ประธานที่ปรึกษา สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
C-37 นาย ศิริพจน์ ตุ่มศิริ ที่ปรึกษา สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
C-38 นาย รัฐวุฒิ ด่านทอง นายก สมาคมช่างผมเสริมสวยสระบุรี
C-39 นาย อภิพัทร์ ไกรสร เลขานุการ สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
C-40 อาจารย์ จันทิมันดิ์ สิริโพธิษาสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ (ชลบุรี)
C-41 ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
C-42 นาย ธนกฤติ คำภาโส ค่าย ลำดวน มิวสิค
C-43 นาย อนุกูล ไพบูรณ์ เจ้าของค่าย พนมรุ้ง เรคคอร์ด
C-44 น.ส.พัสกร ยาชูชีพ
C-45 นาย พรภวิษย์ สืบเนื่อง ธุรกิจส่วนตัว
C-46 นาย โชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์
C-47 ว่าที่ร้อยโท ศรัณย์ กรพชระ RF SECURITY TEAM
C-48 นาย จงสวัสดิ์ สองเมือง บริษัท ออกาเมดิก้า จำกัด (Ogame Media)
C-49 นาย สายชล นามแสง ประธานบริหาร บริษัทในเครือ สายชลพันธมิตร รวม 12 บริษัท
C-50 นาย กิตติพันธ์ ชื่นพลี บริษัท เฮลท์แคร์แอนด์สปา อ่อนนุช จำกัด คลินิก การแพทย์แผนไทย เฮลท์แคร์
Vip-14 นาย ธนิค คัมมิ่น
Vip-15 นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด
Vip-16 นาย ปรีชา พีรวรสกุล กรรมการผู้จัดการ หจก. ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
Vip-17 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร์ ว่องประสพสุข เจ้าของกิจการ โรงแรม ณัฐพัชยา รีสอร์ท
Vip-18 น.ส. ปัณชญา ศรีวรรณภูมิ ผู้จัดการ โรงแรม ณัฐพัชยา รีสอร์ท
Vip-19 นาย สุดจิตร์ สุดจิตต์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร ฟินาเล่เวดดิ้งแมกกาซีน และ MD บริษัท ฟินาเลเวดดิงสตูดิโอ จำกัด
Vip-20 น.ส. เกสินี กล่ำอยู่สุข ประธาน บริษัท ฟินาเลเวดดิงสตูดิโอ (FINALE WEDDING STUDIO Co.,Ltd.)
Vip-21 น.ส. ประภาพร ประทุมดี ผู้บริหาร เฮโยคลินิกเวชกรรม
Vip-22 นาย กิตติภูมิ บุตรจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แล็กซ์ฟู้ดแพลเน็ท จำกัด (LAX Food Planet Co.,Ltd.)
C-51 น.ส. อิสรีย์ ธนะกุลเสถียร บริษัท KPI CUSTOMS & SERVICE CO.,LTD.
C-52 นาย สมภพ พาหุวัฒนกร บริษัท พี เอ็น เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
C-53 น.ส. ศิรินภา สว่างล้ำ วิทยฐานกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันพร้อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
C-54 น.ส. สุภัทรา ศรีชัย
C-55 น.ส. นารี เป็งตะพันธุ์ บริษัท เทรด คอนเนคชั่น จำกัด
C-56 น.ส. ธนภัสสรษ์ ธนธัญพรพงศ์ CEO บริษัท เอสพี อินดัสทรี โปรดักท์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ SP CLEANER
C-57 นาย จักรฐะพงษ์ บวรบุญเรือง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริส ไมล์ อินเตอร์เนชั่นแนล
C-58 นาง ธนาวรรณ รุ่งเรือง
C-59 น.ส. กฤษศราภรณ์ ทาสุวรรณ
C-60 ดร.กชพร เผื่อนกลาง บริษัท เทพมงคลเงินล้าน จำกัด
C-61 นาย ปกิจ พรรัตนานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเคที อินเทค จำกัด
C-62 นาย กฤษดา สุภาพกถล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญเศรษฐี 99 จำกัด
C-63 นาย อธิคม อัศวานันท์ ผู้ช่วยอาวุโส และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
C-64 น.ส. บราลี ชุติมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์สเต็ปส์ จำกัด
C-65 นาย มติชน ชูทับทิม ผู้บริหาร บริษัท ไก่เทพฟาร์ม จำกัด
C-66 นาย สุริยนต์ กลิ่นดี ผู้อำนวยการ พรรคยุทธศาตร์ชาติ
C-67 นาย สัมฤทธิ์ ออประเสริฐ อาจารย์บิ๊ก สำนักสัมฤทธิ์ ๑๐๘ ผู้บริหารคำไฮรีสอร์ท และที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน
C-68 น.ส. นัฐชาญา เสนามนตรี ผู้บริหารสถาบันการแสดง เพื่อแสดงละครทีวีและภาพยนตร์ ท็อปสตาร์ ไทยแลนด์ (Top Star Thailand) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมกะซันชาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
C-69 น.ส. ภัสสร์ศศิร์ ศรีแพงมน
C-70 นาย กฤษณ์ชพล พิลึก
C-71 นาง จิตรลดา ซื่อเจริญกิจ ผู้บริหารฝ่ายการขาย บริษัท เอส.ซี.เค.ผ้าใบ จำกัด
C-72 นาง อาภรณ์ หนูห้อง นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ โรตารี ปี 2563-2564
C-73 นาย สมศักดิ์ ปะดุกา
C-74 น.ส. กมลพร จันทจร
C-75 น.ส. พฤศจิกาณ์ ธนพัฒน์เมธาวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูดจาภาษาแท็กซ์ จำกัด
C-76 น.ส. เทพนารี คุ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จินจาบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด
C-77 น.ส. ณิชาภัทร กระแสโสม
C-78 นาง สมหญิง ศรีสิทธิ์
C-79 นาย จิรชัย เปี่ยมสุข กรรมการบริหารการตลาด บริษัท ริช วันทูไนน์ จำกัด
C-80 นาย สุวิทย์ บุญจรัส ธุรกิจส่วนตัว
C-81 น.ส. กัญฐณา ไชยะโอชะ ผู้จัดการครูเต้ย (อภิวัฒน์ บุญเอนก)
C-82 นาย เขมการ เย็นนุ่ม บริษัท เซเว่นเซนซ์ฟิล์ม จำกัด
C-83 นาง จารุปรานต์ ภากุลเดช ประธาน บริษัท เมดิซี่เฮิร์บส์คอมเมอร์เชียล จำกัด
C-84 นาย ปกรณ์ เจริญศิริ Executive vice pressident FICT Group และ Managing Director บริษัท ครีเอทีพ พลาซ่า จำกัด
C-85 นาย ซี รินสวัสดิ์
C-86 นาย มนัส สุขจิตร์
C-87 นาย ปกรณ์ ภูผาลีซอ บริษัท เฟอร์เฟค ไลท์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
C-88 นาย ปฏิวัติ กำจัดภัย ร้านปฏิวัติ กำจัดภัย ซื้อ-ขายสินค้ามือสอง กทม.
C-89 นายแพทย์ ม.ร.ว. รังสิโญภาคย์ เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้สารอาหารในการดูแลสุขภาพ
C-90 นาย อิทธิพันธุ์ อิทธิรัตนะโกมล ร้านอาหาร ติ่ง ไท้ ฝู
C-91 น.ส. นิรมล สำราญบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เค.กรกมล จำกัด
C-92 น.ส. ศรัญญา พัทธยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาเวอร์ด้า เฮลท์เทค จำกัด
C-93 น.ส. บุษรา พงษ์ปราโมทย์
C-94 นาย ธาวิน เทพเสนา
C-95 นาง นันท์นภัส ภูมมะรา
C-96 น.ส. พิชญา อภิวัฒนกุล บริษัท เป้าปิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
C-97 นาย วิทวัส ซื่อเจริญกิจ ผู้บริหารฝ่ายการผลิต บริษัท เอส.ซี.เค.ผ้าใบ จำกัด
C-98 นาย ณภูภณ กลัดกลีบ กรรมการผู้จัดการ Ceo บริษัท ริช วันทูไนน์ จำกัด สินค้าอุปโภคบริโภค
C-99 นาง อัจฉรา โคจรสวัสดิ์ บริษัท กาชา, ผลิตภัณฑ์ กาชา

รางวัลเกียรติยศ THE MEDIA AWARD 2021

D-01 ดร.. เกศรา บรรพต Thai News Network (TNN) Co. Ltd.
D-02 น.ส. อารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์ ไทยรัฐทีวี
D-03 นาย วีร์ พัชรยากร ผู้ดำเนินรายการทันข่าว ช่อง 3
D-04 นาย ณัฏฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ (ยศ OIC) ผู้ประกาศข่าว ททบ.5 รายการเช้านี้ประเทศไทย รายการ 5 เช้าเล่าเรื่อง
D-05 นาย คุปต์ มะรินทร์ ผู้ประกาศข่าว NBT central (กาญจนบุรี) พิธีกรรายการช่อง ททบ.5
D-06 น.ส. จิรภิญญา ปิติมานะอารี (กุ๊กกิ๊ก) พิธีกร และผู้ประกาศข่าว ช่อง NBT
D-07 นาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย) รองแชมป์ The Golden Song Season 1
D-08 น.ส. กฤชกนก สวยสด (อะตอม) อาชีพ :ศิลปินสาขาเพลงไทยสากล และ เจ้าของสถาบันสอนร้องเพลง We Shine By Atom ผลงาน : ซิงเกิ้ลเพลงห้ามทิ้ง เลิกกันเถอะ รักเธอนะ ซิงเกิ้ลล่าสุดเพลง มีอีกหรือเปล่า ซีรี่ย์ U-Princess
D-09 น.ส. มาริษา มลจังหรีด (แนน) ศิลปิน/นักร้องอิสระ
D-10 น.ส. นงนภัส ผ่องศรี (จูจุ๊) นักร้อง นักแสดง เพลง ลับหลัง ค่ายสตางค์เอ็นเตอร์เทนเมนต์, รายการอาสาพาไปแจก Miss Grand Samutsakhon 2018, ภาพยนตร์เรื่อง “หลวงตามหาชน” ปี 2019, ชนะเลิศฝ่ายหญิง รายการเพชรดารา ช่อง Thairath TV
D-11 นาย กิจพณ สุนทรศักดิ์สิทธิ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทสตางค์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
D-12 พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน ภาคอีสาน
D-13 น.ส. กุลรัตน์ กลิ่นดี OhoJanny Channel ผอ.สื่อสารองค์กรสถาบันการเงิน
D-14 ดร. ไพลิน มหาชน ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ นิวส์มหาชน
D-15 นาย ไพโรจน์ พึ่งโค ดีเจ คลื่นลูกใหม่ หนุ่มพิมาย
D-16 นาย ฐานธิษณ์ ทาโส รายการ ลูกทุ่ง แม๊กซาโก้
D-17 นาย วุฒิพงษ์ ชาวหนองแสง น.ส.พ. ภัยสยามนิวส์, พลตระเวนสยามนิวส์มหาชน, พลตระเวนสยามนิวส์มหาชน, ข่าวภาค4, เบาะแสอาชญากรรม, ถาวรสยามนิวส์
D-18 นาย สุชาติ (เด่นชาติ) รักชาติ
D-19 นาย ธัชวินย์ สวนเสริมศักดิ์ บริษัท Touch Media
D-20 นาย รัตนชัย เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหาร บริษัท อีซี่คอม เทคโนโลยี่ จำกัด
D-21 นาย ณรงค์ศักดิ์ ฐิติวัฒนากร นักโหราศาสตร์
D-22 นาย กุลเดช นิ่มอนงค์ ตีโพรดก ศิษย์มณธน
D-23 นาย วัชระวิชญ์ หุมบางลี่ ศิวะธนดลธ์ พระเอกศรเพชร ภควรรษ ดาวรุ่ง
D-24 นาย บัณฑิต ปัญญาภรณ์
D-25 นาย กิตติวุฒฑ์ วุฒิชาติ พระเอกนิวใหญ่ พระเอกเกเร
D-26 นาย ภูมิพัฒน์ ภาพันธ์ พระเอกศรเพชร สมพร
D-27 นาย ยศพัฒน์ ทองทา เขี้ยวเพชร ทองทา
D-28 นาย ชยพล เกษมเนตร์ เอ ธงชัย
D-29 นาย จุลพัฒน์ แท่งทอง พระเอกปลาวาฬ
D-30 นาย วรวุฒิ สิทธิปิกิจ พระเอกโอ๊ต ชนะชน
D-31 นาย เวชยานนท์ คล้ายมงคล เบิร์ดเดย์ ศรทอง
D-32 นาย สุรชัย ก้อมน้อย ผู้ผลิตรายการ นี่สิของจริง
D-33 นาง จิตลดา ทองแย้ม ศิลปินจิตอาสา
D-34 น.ส. ไกรเลิศ ศิริภักดิ์ ศิลปิน
D-35 นาย ฉัตร สินสืบผล โปรดิวเซอร์ บริษัท อิมเมจจิ้ง มิวสิค จำกัด
D-36 นาย ภมรินทร์ กังวานวงศ์ ศิลปินดีเด่น โครงการต้านยาเสพติด

หมายเหตุ: การแต่งกายชุดสุภาพ
สุภาพบุรุษสวมชุดสูทสากล
สุภาพสตรีสวมชุดราตรียาวหรือชุดไทย
เริ่มลงทะเบียนเวลา: 
ผู้เข้ารับรางวัล 12.30 น.