รวมพลังต้านโควิด-19 ร่วมจับมือกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อผ่านวิกฤต โควิด-19

เนื่องจากเกิดวิกฤต โรคเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มน่านรวมพลังต้านโควิด19กับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน มีการสนับสนุนความช่วยเหลือในการร่วมด้วยช่วยกันในการตรวจวัดสกัดกั้นผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหรือไม่ เข้าผ่านด่านจังหวัด และตามบริเวณที่รถผ่านเข้าออกของตามหมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ ทำให้มีความต้องการที่จะต้องใช้สิ่งของที่ช่วยอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ป้องกัน SAVE โควิด 19

โดย มีอำเภออื่นๆด้วย เช่น อำเภอเวียงสา อำเภอบ้านหลวง และอำเภอสองแคว ซึ่งมีการกระจายให้นำสิ่งของช่วย SAVE โควิด 19 ช่วงในครั้งแรกที่ตามจุดที่คัดกรองเชื้อไวรัส โควิด 19 จะเป็นการนำสิ่งของช่วยเหลือไปให้ตามบริเวณจุดนั้นก่อน แต่มีครั้งที่ 2 ต่อไป จะเป็นการให้จุดคัดกรองมารับสิ่งช่วยเหลือ อุปกรณ์ต่างๆเอง ที่ ศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของ ชาวน่านต้านโควิด 19 ที่บ้านพวงพะยอม

โดยรับได้ที่ สท.เอกชัย อินทะนันท์ มีการร่วมรับสิ่งของบริจาคมี ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นการเปิดรับสิ่งของบริจาค ได้เข้าวันที่ 3 ผ่านมาแล้ว ซึ่งวันที่ 1 ได้ไปบริจาคสิ่งของที่ ห้วยน้ำอุ่น วันที่ 2 บ้านหลวง วันที่ 3 บ้านสองแคว กับ ห้วยน้ำอุ่น ได้ผ่านมา ทางศูนย์รับบริจาคสิ่งของจำเป็นต้องกระจายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือของทางหน่วยงานที่คัดกรองให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจวัด คัดกรอง เพื่อให้จังหวัดน่านปลอดภัยจาก โควิด 19 และขอเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือหน่วยงาน

โดยให้ประชาชนกลุ่มที่ทำงานที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มารับได้ที่ ศูนย์บริจาคแห่งนี้ได้โดย มีสิ่งของมอบให้ดังนี้ ถุงมือยาง เจลล้างมือ กระจกกันละอองฝอยหรือฝุ่น ของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม เป็นต้น

อาจารย์ศักดา ศรีเทพ ตำแหน่ง ภาคประชาสังคม กล่าวว่า เมื่อมีหน่วยงานขอความร่วมมือช่วยเหลือต้านความต้องการสิ่งของที่รับบริจาคมา จะทำการประสานให้ทางศูนย์ได้ช่วยเหลือมอบสิ่งของให้ได้ที่ศูนย์ชาวน่านต้านโควิด 19 ได้ตลอดเวลาตามสะดวก