มูลนิธิ ต้นบุญ วิสาขา และมูลนิธิรุ่งนภา ร่วมงานสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)

มาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา ได้รับรางวัล จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่ได้รับเนื่องจากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาได้ทำการ ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด…เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ.โรงแรมรอยัลแกรนด์ (ฝั่งธนบุรี)(การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคม) สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ. ห้องกรุงธนบอลล์รูม…