เลี้ยงอาหารท่านผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์ผุ้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี

ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารท่านผู้สูงอายุ ที่ สถานสงเคราะห์ผุ้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี